عبد الله بريك دانس عبد الله بريك دانس
Ірак
Relationships: Без пари
Політичні погляди: Байдужі
Релігійні погляди: Іслам
Основна мова: Арабська